Logo Trakt
Gwarancje

Gwarancja na produkty TRAKT wynosi 12 miesięcy od momentu przejścia ryzyka.

Szczegółowe warunki gwarancji określone są w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR) Producenta.

Ogólne warunki gwarancji :

 1. TRAKT Sp. z o.o. zapewnia gwarancję na dostarczone wyroby przez okres min. 12 miesięcy, chyba że okres gwarancji określony jest inaczej w odrębnej umowie.
 2. Ujawnione w tym okresie wady, które uniemożliwiają poprawne działanie wyrobu, będą usuwane w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia. Warunkiem jest, aby Użytkownik zbadał towar w każdej dostawie i zgłosił Dostawcy wady fizyczne dotyczące jego ilości lub jakości na piśmie, nie później niż w terminie 7 dni od daty dostawy.
 3. Gwarancja zostanie automatycznie przedłużona o okres od zgłoszenia reklamacji do zakończenia naprawy gwarancyjnej
 4. Wyroby będące na gwarancji, w których stwierdzi się wady uniemożliwiające dalszą eksploatację, zostaną wymienione na pełnowartościowe.
 5. Gwarancja nie obejmuje czynności, które powinien wykonać sam użytkownik, określonych w instrukcji użytkowania wyrobu (DTR).
 6. W przypadku zgłoszenia reklamacji, Użytkownik obowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny, zawierający opis towaru i stwierdzonych wad, zdjęcia pokazujące zaistniałą szkodę a nadto zabezpieczyć reklamowane elementy towaru. Po wykryciu wady ewentualne przystępowanie lub kontynuowanie montażu elementów towaru zawierających wady następuje na wyłączne ryzyko Użytkownika.
 7. Producent jest zwolniony z gwarancji i wszelkich zobowiązań w przypadku, gdy:
 • Wyroby posiadają uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku niewłaściwej eksploatacji przez użytkownika,
 • Użytkownik dokonał zmian konstrukcyjnych we własnym zakresie,
 • Powstaną wady w wyniku niezgodnej z DTR konserwacji wyrobu,
 • Powstaną wady w wyniku niewłaściwego przechowywania i transportu,
 • Montaż wyrobu przez użytkownika wykonany jest niezgodnie z instrukcją montażu,
 • Nastąpi usunięcie tabliczki znamionowej wyrobu.

Przy reklamacji producent wyrobu potrąca równowartość brakujących lub uszkodzonych z winy użytkownika elementów.

Formularz reklamacyjny do pobrania - pobierz

UWAGA: Przy nieprawidłowym montażu drzwi przeciwpożarowe mogą utracić własności bariery ogniowej.

REKLAMACJE Każde zgłoszenie reklamacyjne rozpatrujemy indywidualnie. W celu przekazania reklamacji prosmy o skorzystanie z poniższego formularza.

Zapytanie ofertowe
Szybki kontakt

Siedziba: Inowrocław
Ul. Chociszewskiego 34

tel.: 52 353 86 04
fax.: 52 355 24 60

Oddział Południe:
31-455 Kraków
ul. Ułanów 46
tel: 539610966

 

Dział Handlowy:
skontaktuj się
Biuro:
biuro@trakt-drzwi.pl

Serwis:
serwis@trakt-drzwi.pl