Ogólne warunki sprzedaży

1. Ważność ofert
Wszystkie składane przez nas oferty i informacje udzielane ustnie lub telefonicznie stają się wiążące dopiero w momencie ich pisemnego potwierdzenia. Zastrzegamy sobie prawo wyłącznej własności i prawo autorskie dokumentów należących do oferty.

2. Ceny
Jeżeli w umowie lub ofercie nie uwzględniono inaczej, to podane ceny rozumie się jako ceny netto.

3. Warunki płatności
Określone szczegółowo w Potwierdzeniu Zamówienia. Wyklucza się kompensowanie płatności z nieuznanym lub kwestionowanym świadczeniem wzajemnym i prawo do wstrzymania należności. Dla klientów nie posiadających podpisanej umowy dystrybucyjnej ze TRAKT Sp. z o.o. oraz klientów, którzy nie przedstawili zabezpieczenia płatności wobec TRAKT Sp. z o.o., zasadą jest płatność najpóźniej w momencie odbioru. Warunkiem zamówienia wyrobów niestandardowych jest wpłata zaliczki.

4. Terminy dostaw
Terminy dostaw określone przez nas w ofertach oraz Potwierdzeniach Zamówień oznaczają zwykle przewidywaną datę dostawy, o przestrzeganie której będziemy się starać. Czas i terminy dostaw obowiązują tylko w przybliżeniu i nie są wiążące. W razie niedotrzymania wyraźnie i pisemnie przyrzeczonego terminu dostawy Zamawiający jest uprawniony do wyznaczenia nam odpowiedniego terminu dodatkowego. Jeżeli nie zostanie on dotrzymany, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy.

5. Wysyłka i odbiór towaru
W przypadku odbioru towaru własnym lub wynajętym przez Zamawiającego środkiem transportu ryzyko utraty lub uszkodzenia przechodzi na Zamawiającego w momencie wydania towaru. W przypadku dowozu towaru naszym transportem przejście ryzyka utraty lub uszkodzenia towaru określa moment rozpoczęcia rozładunku. Odpłatność za dostawę towaru naszym transportem ustalana jest każdorazowo przy okazji Potwierdzenia Zamówienia i może podlegać zmianom. Zamawiający, odbierając towar własnym transportem odpowiada za sposób jego opakowania, ułożenia i zamocowania.

Zamawiający powinien odebrać towar z magazynu po potwierdzeniu gotowości do odbioru bez zbędnej zwłoki; w przypadku towaru niestandardowego zamawianego z Hiszpanii, odbiór powinien nastąpić w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru – przekroczenie tego terminu uprawnia nas do dalszego magazynowania na koszt i ryzyko Zamawiającego.

Zaliczki oraz zadatki wpłacone na poczet towaru, który nie został odebrany przepadają i traktowane są jako zadośćuczynienie poniesionych przez nas kosztów.

W przypadku dostawy towaru przez transport TRAKT Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu ilościowego i jakościowego dostarczonego towaru. Wszelkie uszkodzenia towaru powinny być zgłoszone kurierowi dostarczającemu towar i udokumentowane stosownym protokołem szkodowym. Gdy stwierdzenie szkody podczas odbioru towaru było utrudnione, możliwe jest zgłoszenie reklamacji w terminie 7 dni od daty dostawy, na piśmie, do siedziby TRAKT Sp. z o.o. Warunkiem uznania reklamacji jest wypełnienie formularza reklamacyjnego TRAKT i udokumentowanie szkody zdjęciami (może być w formie elektronicznej).

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.

Siedziba

Inowrocław Ul. Chociszewskiego 34
(wjazd od ul. Skłodowskiej 29)
biuro@trakt-drzwi.pl
Tel.: 52 353 86 04

Oddział Południe

Kraków ul. Ułanów 46
i.tancula@trakt-drzwi.pl
Tel.: +48539610966

Dział Handlowy

biuro@trakt-drzwi.pl
Tel.: 52 353 86 04

Dział Serwisu

serwis@trakt-drzwi.pl
Tel.: 52 353 86 04